0989 624 639

TRANG TUYỂN DỤNG LPH

[mvc_ihe border_width=”0″ image_id=”4513″ alt=”tuyển dụng lph travel”][/mvc_ihe]
[info_banner_vc border_style=”2px solid #0084e9″ btn_radius=”0″ image_id=”4514″ btn_clr=”#ffffff” btn_bg=”#0084e9″ btn_text=”Xem chi tiết” url=”url:https%3A%2F%2Flphtravel.vn%2Ftuyen-dung-sale-lph-travel%2F|title:Tuy%E1%BB%83n%20D%E1%BB%A5ng%20Sale%20LPH%20Travel|target:%20_blank|”][/info_banner_vc]
[info_banner_vc btn_radius=”1″ image_id=”4515″ btn_text=”Xem chi tiết” btn_bg=”#0084e9″ btn_clr=”#ffffff” btn_hvrclr=”#fcfcfc” url=”url:https%3A%2F%2Flphtravel.vn%2Ftuyen-dung-ke-toan-lph%2F|title:Tuy%E1%BB%83n%20D%E1%BB%A5ng%20K%E1%BA%BF%20To%C3%A1n|target:%20_blank|”][/info_banner_vc]
[interective_banner effects=”effect-sadie” descsize=”12″ clr=”#ffffff” image_id=”4545″ desc=”LPH luôn tin vào giá trị con người là yếu tố then chốt để giúp cho LPH có thể đứng vững và phát triển đến ngày hôm nay. Chiến lược nhân sự của chúng tôi tập trung xây dựng một đội ngũ nhân sự có năng lực và được trao quyền để có thể đạt được nguyện vọng về tài chính và thành tích nhờ vào việc có được kỹ năng phù hợp, được đào tạo, làm việc trong một môi trường đánh giá cao sự xuất sắc.” caption_url=””]